Проект: BG051PO001-3.1.08-0027
„Усъвършенстване системата за управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.